Jesteś na podstronie "Sprawozdania"


Sprawozdanie z pracy Oddziału Towarzystwa Kultury Języka w Łomży w 2015 roku

Łomża, 20 stycznia 2016 r.

Henryka Sędziak, Dorota Czyż


 1. Skład Zarządu
  1. prezes – prof. dr hab. Henryka Sędziak (prezes od stycznia 1982 roku), członek ZG TKJ w Warszawie, członek honorowy TKJ;
  2. wiceprezes – mgr Maria Tocka, dziennikarz, red. „ Kontaktów”;
  3. sekretarz – dr Dorota Czyż, członek ZG TKJ w Warszawie, zastępca dyrektora ZKN w Ostrołęce;
  4. skarbnik – dr Dorota Cybulska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Przytułach;
  5. członkowie
   • prof. Małgorzata Dajnowicz, historyk z UwB
   • mgr Irena Janczewska, kronikarz TKJ Oddz. w Łomży
   • mgr Krystyna Hoffman
   • mgr Wojciech Kordal

 2. Liczba członków
  1. Ogółem 35, w tym 3 członków honorowych, którzy nie płacą składek członkowskich.
  2. Opłaty wniosło 26 osób.

 3. Formy realizacji zadań statutowych TKJ

  Jednym z podstawowych zadań TKJ jest popularyzacja wiedzy o języku. Łomżyński Oddział TKJ realizuje to zadanie poprzez: prowadzenie otwartych seminariów językowych, organizowanie ogólnopolskich konferencji językoznawczych, udział członków TKJ w konferencjach w innych ośrodków naukowych, publikację materiałów pokonferencyjnych i referatów wygłaszanych na seminarium językowym.

  1. Seminarium językowe
   Seminarium językowe pod kierunkiem prof. H. Sędziak prowadzone jest w Łomży od stycznia 11997 roku. Zajęcia seminarium odbywają się regularnie co miesiąc, prócz miesięcy wakacyjnych. Wykłady na seminarium prowadzą miejscowi językoznawcy: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż, dr D. Cybulska. Wykładowcami są także językoznawcy z pobliskich ośrodków akademickich: z Uniwersytetu w Białymstoku, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z Uniwersytetu Warszawskiego, czasem z dalszych ośrodków naukowych, np. z Uniwersytetu Gdańskiego, z Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
  2. Wykłady w roku 2015 prowadzili:
   • 17.01.2015 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):Poglądy polityczne narodowych demokratów prezentowane na łamach prasy łomżyńskiej w okresie II Rzeczpospolitej
   • 21.02.2015 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża):Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w II poł. XX wieku
   • 21.03.2015 r. - Mgr Maria Tocka („Kontakty”): Charakterystyka międzywojennej prasy łomżyńskiej zachowanej w mikrofilmach
   • 18.04.2015 r. - Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn): Problemy badawcze mikrotoponimii
   • 23.05.2015 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta(UW Warszawa): Profesor Witold Doroszewski i jego wkład w badania w badania polszczyzny północno-wschodniej Polski
   • 20.06.2015 r. - Dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka): Z nazewnictwa miejskiego Ostrołęki
   • 17.10.2015 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ O. Łomża): Językowy obraz człowieka w pieśniach pogrzebowych
   • 21.11.2015 r. - Prof. Henryka Sędziak ( TKJ O. Łomża ): Wybrane cechy językowe modlitewnika „Droga do nieba” wydanego w Częstochowie w 1927 roku
   • 19.12.2015 r. – Prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż: Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży w roku 2015 Plan pracy Oddz. TKJ w roku 2016, Terminarz seminarium językowego w Łomży

 4. Konferencja językoznawcza w 2015 r.

  W konferencji uczestniczyli językoznawcy z różnych ośrodków naukowych w kraju.

  Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

  1. Prof. Edward Breza (UG Gdańsk) Polskie obrzędy typu: Andrzejki, gregorianki, Mikołajki
  2. Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok) Elity Narodowej Demokracji z Łomżyńskiego. Losy emigracji na przykładzie Bohdana Winiarskiego
  3. Prof. Joanna Kuć (UP-H Siedlce) Akty notarialne z XIX wieku jako źródło do badań językoznawczych
  4. Mgr Maria Tocka (TKJ Oddz. Łomża) Środowisko dziennikarskie przedwojennej Łomży
  5. Dr Dorota Czyż (TKJ Oddz. Łomża) Nazwiska nauczycieli szkół ostrołęckich w latach 1945 – 1975
  6. Dr Dorota Cybulska (TKJ Oddz. Łomża) Nazwy terenowe w gminie Przytuły
  7. Prof. Henryka Sędziak (TKJ Oddz. Łomża) Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w drugiej połowie XX wieku
  8. Prof. Ewa Rogowska-Cybulska (UG Gdańsk) O etymologii ludowej nazw miejscowości w gm. Piątnica w powiecie łomżyńskim
  9. Prof. Marek Cybulski (UG Gdańsk) Kaszubska pamięć zbiorowa w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty
  10. Dr Elżbieta Chojnowska (TKJ Oddz. Łomża) Problemy szkolnictwa zawodowego poruszane na łamach łomżyńskiej prasy okresu międzywojennego
  11. Dr Renata Suchenek (UKW Bydgoszcz) Instytucje opiekuńcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza językowo-historyczna nazw własnych
  12. Mgr Beata Jędrzejczak (UG Gdańsk) Językowo-kulturowy obraz Mazowsza na podstawie slangów reklamujących mazowieckie marki terytorialne
  13. Mgr Marta Godlewska (UG Gdańsk) Mikro toponimia gminy Wąsosz

 5. Udział członków Oddziału TKJ w Łomży w konferencjach ogólnopolskich
  1. Polszczyzna regionalna organizowanej prze Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Centrum Kształceni z Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
  2. Język – Szkoła – Religia przygotowanej przez Uniwersytet Gdański
 6. Sprawozdanie z pracy Oddziału Towarzystwa Kultury Języka w Łomży w 2014 roku

  Łomża, 15 grudnia 2014 r.

  Henryka Sędziak, Dorota Czyż


  1. Skład Zarządu
   1. prezes – prof. dr hab. Henryka Sędziak (prezes od stycznia 1982 roku), członek ZG TKJ w Warszawie, członek honorowy TKJ;
   2. wiceprezes – mgr Maria Tocka, dziennikarz, red. „ Kontaktów”;
   3. sekretarz – dr Dorota Czyż, członek ZG TKJ w Warszawie;
   4. skarbnik – dr Dorota Cybulska, nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół w Przytułach;
   5. członkowie
    • prof. Małgorzata Dajnowicz, historyk z UwB
    • mgr Irena Janczewska, kronikarz TKJ Oddz. w Łomży
    • mgr Krystyna Hoffman
    • mgr Wojciech Kordal

  2. Liczba członków
   1. ogółem – 40 w tym 3 członków honorowych. Do Oddz. TKJ w Łomży należą członkowie Koła Studenckiego z ZKN w Ostrołęce. Koło zrzesza obecnie tylko 5 członków i pracuje pod kierunkiem dr Doroty Czyż.
   2. Składki płaci 38 osób. Nie płacą składek tylko członkowie honorowi TKJ.

  3. Formy realizacji zadań statutowych TKJ

   Jednym z podstawowych zadań TKJ jest popularyzacja wiedzy o języku. Łomżyński Oddział TKJ realizuje to zadanie poprzez: prowadzenie otwartych seminariów językowych, organizowanie ogólnopolskich konferencji językoznawczych, udział członków TKJ w konferencjach innych ośrodków naukowych, publikację materiałów pokonferencyjnych i referatów wygłaszanych na seminarium językowym.

   1. Seminarium językowe
    Seminarium językowe pod kierunkiem prof. H. Sędziak prowadzone jest w Łomży od stycznia 1997 roku. Zajęcia seminarium odbywają się regularnie co miesiąc, prócz miesięcy wakacyjnych. Wykłady na seminarium prowadzą: prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż i dr Dorota Cybulska. Wykładowcami są również językoznawcy z pobliskich uniwersytetów: z Uniwersytetu w Białymstoku, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i z Uniwersytetu Warszawskiego.
   2. Wykłady w roku 2014 prowadzili:
    • 18.01.2014 r. Prof. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku): Narodowa Demokracja w województwie białostockim (1918 – 1939)
    • 22.02.2014 r. Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża) Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w I poł. XX wieku
    • 22.03.2014 r. Dr Dorota Cybulska (TKJ O. Łomża) Nazwy wsi włościańskich w gminach Jedwabne i Przytuły
    • 26.04.2014 r. Prof. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Kobiety w życiu publicznym w Łomżyńskiem w XIX i XX wieku (do 1939r.)
    • 17.05.2014 r. Prof. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku) Normatywna wariantywność pisowniowa we współczesnej polszczyźnie
    • 14.06.2014 r. Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn) Zoonimia. Prblemy badawcze
    • 18.10.2014 r. Prof. Henryka Sędziak (TKJ o. Łomża) Polska walcząca i wyzwolona z niewoli w twórczości Stefana Żeromskiego
    • 22.11.2014 r. mgr Maria Tocka (TKJ o. Łomża) Życie kulturalne społeczeństwa Łomży na podstawie prasy regionalnej z I poł. XX wieku
    • 20.12.2014 r. prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż: Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2014 roku, Plan pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2015 roku, Terminarz seminarium językoznawczego na rok 2015

  4. Konferencja językoznawcza w 2014 r.

   Konferencję zorganizowano przy współpracy z PWSIiP w Łomży, która zapewniła salę konferencyjną, 12 pojedynczych pokoi na noclegi dla profesorów, wyżywienie dla wykładowców, obsługę i serwis kawowy.

   W konferencji uczestniczyli językoznawcy z różnych ośrodków naukowych w kraju:

   1. z Uniwersytetu Gdańskiego: prof.zw.dr hab. Edward Breza, prof.dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. Marek Cybulski, prof. Lucyna Warda-Radys, prof. Aneta Lewińska, dr Piotr Doroszewski;
   2. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. Maria Czaplicka-Jedlikowska;
   3. z Uniwersytetu w Białymstoku: prof. Małgorzata Dajnowicz, prof. Irena Szczepankowska;
   4. z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Józef Porayski-Pomsta;
   5. z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. zw. dr hab. Halina Pelcowa, mgr Ilona Gumowska;
   6. z Uniwersytetu Opolskiego: prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda;
   7. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: prof.zw.dr hab.Maria Biolik;
   8. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego: prof. Joanna Kuć;
   9. z Politechniki Koszalińskiej: dr Lidia Sudakiewicz;
   10. z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce: dr Dorota Czyż;
   11. z Oddz. TKJ w Łomży: prof. dr hab. Henryka Sędziak, dr Dorota Cybulska, dr Elżbieta Chojnowska, mgr Maria Bauchrowicz-Tocka, mgr Ewa Chludzińska.

   Jak wynika z powyższego zestawienia, status naukowy wykładowców konferencji jest bardzo różny. Są tu językoznawcy z dużym dorobkiem naukowym i tytułami profesorów i profesorów zwyczajnych, profesorowie uczelniani oraz doktorzy przygotowujący rozprawy habilitacyjne i magistrzy piszący prace doktorskie.

   Podczas konferencji wygłoszone zostały 23 referaty:

   1. Prof. Edward Breza (UG Gdańsk): Imiona pochodzące od bóstw greckich
   2. Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn): Wybrane potoczne nazwy alkoholi w socjolekcie młodzieżowym
   3. Prof. Stanisław Gajda (UO Opole): Polszczyzna literacka dziś
   4. Prof. Halina Pelcowa (UMCS Lublin): Wolność w językowej interpretacji mieszkańców wsi lubelskiej
   5. Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża): Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w I poł. XX wieku
   6. Prof. Ewa Rogowska-Cybulska (UG Gdańsk): O etymologii ludowych nazw miejscowych gminy Jedwabne
   7. Prof. Marek Cybulski (UG Gdańsk): Standaryzacja języka kaszubskiego w przygotowanym wydaniu tekstów Franciszka Sędzickiego
   8. Prof. Irena Szczepankowska (UwB Białystok): Świadomość regionalna podlaskich studentów
   9. Prof. Józef Porayski-Pomsta (UW Warszawa): Profesor Witold Doroszewski i jego wkład w badania polszczyzny regionalnej
   10. Prof. Aneta Lewińska (UG Gdańsk): Obraz regionów Polski w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
   11. Prof. Lucyna Warda-Radys (UG Gdańsk): Fonetyczne i fleksyjne cechy dialektalne w listach Mieczysława Czychowskiego do matki
   12. Prof. Maria Czaplicka-Jedlikowska (UKW Bydgoszcz): Polszczyzna konsumpcyjna – język reklamy i jego wpływ na zachowania językowe społeczeństwa
   13. Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok): Elity Narodowej Demokracji (na wybranych przykładach z regionu łomżyńskiego)
   14. Prof. Joanna Kuć i mgr Łukasz Wawryniuk (UP-H Siedlce): Cechy gwarowe XIX-wiecznych akt notarialnych z terenu Podlasia
   15. Dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka): Nazwy aptek w Ostrołęce
   16. Dr Dorota Cybulska (TKJ O. Łomża): Nazwy wsi włościańskich w gminie Przytuły i Jedwabne
   17. Dr Lidia Sudakiewicz (PK Koszalin): Nazwiska w księdze małżeństw parafii zakrzewskiej w latach 1850 – 1860
   18. Dr Renata Suchenek (Bydgoszcz): Walka z analfabetyzmem w II Rzeczpospolitej (1918 – 1939) i w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1944 – 1952) – rys porównawczy
   19. Dr Elżbieta Chojnowska (TKJ O. Łomża): Znaczenie inscenizacji w popularyzowaniu literatury i w kształtowaniu postaw patriotycznych i społecznych młodzieży szkół średnich w Łomży w okresie II Rzeczpospolitej
   20. Mgr Maria Bauchrowicz-Tocka (TKJ O. Łomża): Życie kulturalne Łomży w okresie międzywojennym w świetle prasy regionalnej
   21. mgr Ilona Gumowska (UMCS Lublin): Słownictwo tkackie wsi Kożanówka na Podlasiu Lubelskim
   22. mgr Ewa Chludzińska (TKJ O. Łomża) Analiza porównawcza postaw mieszkańców Łomży wobec różnych rodzajów reklamy (na podstawie badań ankietowych w latach 2000/01 i 2010)
  5. Nie wszyscy Autorzy oddali swoje prace do druku. W przygotowanym do druku tomie XIX „Polszczyzny...” Znalazło się tylko 19 referatów wygłoszonych na konferencji oraz 2 opracowania z seminarium językowego. Są to:

   1. Prof. Elżbiety Awramiuk i dr Urszuli Andrejewicz (Uniwersytetu w Białymstoku): Problemy segmentacji w analizie morfologicznej
   2. Prof. Henryki Sędziak (TKJ O. Łomża) Polska walczaca i wyzwolona z niewoli politycznj w twórczości Stefana Żeromskiego

   Ponadto w tomie XIX „Polszczyzny...” umieszczono w Variach obszerny materiał językowy prof. Edwarda Brezy (UG Gdańsk) zatytułowany: Święci w „Hymnach kościelnych”

  6. Udział członków Oddziału TKJ w Łomży w konferencjach ogólnopolskich
   1. 23-24.05.2014 r. Pelplin (UG Gdańsk): „Język – Szkoła – Religia”
    • Prof. Henryka Sędziak: Cechy językowe „ Hymnu do Boga” Jana Pawła II
    • Maria Bauchrowicz-Tocka: Rola łomżyńskiej prasy szkolnej w edukacji i wychowaniu w okresie międzywojennym
   2. 20–21.10.2014 r. Siedlce UP-H: „Rok 1914. Historia – Kultura - Język - Polityka – Bezpieczeństwo
    • Prof. Henryka Sędziak: Polska walcząca i wyzwolona z niewoli politycznej w twórczości Stefana Żeromskiego
    • Mgr Maria Bauchrowicz-Tocka: Pierwsze lata niepodległości Polski w prasie łomżyńskiej

  7. Rozliczenie finansowe Oddz. TKJ w Łomży za rok 2014
   1. Składki członkowskie w 2014 r.:

   2. Wydatki:

  8. Lp.DataWydatkiWartość
   1.06.02.2014 r.Wysłanie do korekty 7 artykułów „Polszczyzny Mazowsza i Podlasia” t. XVIII38,50 zł
   2.25.02.2014 r.Wysłanie 3 paczek (po 10 książek) dla uczelni: UG w Gdańsku, UMCS w Lublinie i UP w Krakowie69,00 zł
   3.01.04.2014 r.Zakup 20 znaczków pocztowych do korespondencji35,00 zł
   4.17.05.2014 r.Wykład prof. E. Awramiuk na seminarium300,00 zł
   5.26.06.2014 r.Strona WWW TKJ Oddz. w Łomży - opłata za domenę (adres internetowy) www.tkj.lomza.pl30,75 zł
   6.23.06.2014 r.Druk zaproszeń na konferencję w lipcu60,15 zł
   7.04.08.2014 r.Strona WWW TKJ Oddz. w Łomży - opłata za hosting (serwer wirtualny)49,20 zł
   8.14.08.2014 r.Zdjęcia z konferencji językoznawczej80,00 zł
   9.26.08.2014 r.Wysłanie t. XVIII „ Polszczyzny...” 2 recenzentom29,00 zł
   10.21.11.2014 r.Wysłanie materiałów pokonferencyjnych recenzentom (t. XIX „Polszczyzny...”)25,50 zł
   Łącznie717,50 zł
   Sprawozdanie z pracy Oddziału Towarzystwa Kultury Języka w Łomży w 2013 roku

   Henryka Sędziak, Dorota Czyż


   1. Skład Zarządu
    1. prezes – prof. dr hab. Henryka Sędziak (prezes od stycznia 1982 roku), członek ZG TKJ w Warszawie, członek honorowy TKJ;
    2. wiceprezes – mgr Maria Tocka, dziennikarz, red. „ Kontaktów”;
    3. sekretarz – dr Dorota Czyż, członek ZG TKJ w Warszawie, zastępca dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce;
    4. skarbnik – dr Dorota Cybulska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Przytułach;
    5. członkowie
     • dr Krystyna Cukrowska, członek honorowy TKJ
     • prof. Małgorzata Dajnowicz, historyk z UwB
     • mgr Irena Janczewska, kronikarz TKJ Oddz. w Łomży

   2. Liczba członków
    1. ogółem – 41 w tym członków honorowych – 3. Do Oddz. TKJ w Łomży należą członkowie Koła Studenckiego z ZKN w Ostrołęce. Koło zrzesza 9 członków i pracuje pod kierunkiem dr Doroty Czyż.
    2. Płacący składki 38. Nie płacą składek tylko członkowie honorowi TKJ.

   3. Formy realizacji zadań statutowych TKJ

    Jednym z podstawowych zadań statutowych TKJ jest popularyzacja wiedzy o języku. Łomżyński Oddział TKJ realizuje to zadanie poprzez: prowadzenie otwartych seminariów językowych, organizowanie ogólnopolskich konferencji językoznawczych, udział w konferencjach w innych ośrodkach naukowych, publikację materiałów pokonferencyjnych.

    1. Seminarium językowe
     Seminarium językowe pod kierunkiem prof. H. Sędziak prowadzone jest w Łomży od stycznia 1997 roku. Zajęcia seminarium odbywają się regularnie co miesiąc, prócz miesięcy wakacyjnych. Wykłady na seminarium prowadzą miejscowi językoznawcy: prof. H.Sędziak, dr D. Czyż, dr D. Cybulska. Wykładowcami są także językoznawcy z pobliskich Uniwersytetów: z Uniwersytetu w Białymstoku, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z Uniwersytetu Warszawskiego, czasem z dalszych ośrodków naukowych, np. z Uniwersytetu Gdańskiego, z Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
    2. Wykłady w roku 2013:
     • 12 stycznia: prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB wBiałymstoku): Życie codzienne w polskich dworach i dworkach Mazowsza i Podlasia w XIX wieku
     • 16 lutego: prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża): Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu w drugiej połowie XIX wieku
     • 9 marca: dr Agata Soczyńska (ZKN Ostrołęka): Obraz lasu i jego znaczenie w antropologiczno kulturowym pejzażu
     • 13 kwietnia: dr hab. Aneta Majkowska (AJD Częstochowa): O czym mówią drzewa w polszczyźnie?
     • 25 maja: prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok): Wariantywność leksemów w zakresie fonetyki i pisowni
     • 22 czerwca: dr Elżbieta Chojnowska (TKJ Łomża): Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Miast ziemi łomżyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej
     • 19 października: prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża): Prace rolnicze mieszkańców wsi łomżyńskich w I. Poł. XX wieku na podstawie „ Łomżyńskich tekstów gwarowych”
     • 16 listopada: dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża): Imiona uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
     • dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka): Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2013 roku, prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża): Plan pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2014 roku, Terminarz seminarium językoznawczego w 2014 roku

   4. Konferencja językoznawcza w 2013 r.

    Konferencję zorganizowano w Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży. W konferencji uczestniczyli językoznawcy z różnych ośrodków naukowych w kraju:

    1. z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. zw. dr hab. Edward Breza, prof. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. Marek Cybulski, dr Piotr Doroszewski;
    2. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Andrzej Dyszak, prof. Małgorzata Święcicka, dr Monika Peplińska, dr Renata Suchenek, mgr Remigiusz Waszczeniuk;
    3. z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. zw. dr hab. Halina Pelcowa, mgr Ilona Gumowska;
    4. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: prof. zw. dr hab. Maria Biolik;
    5. z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Anna Krupska-Perek;
    6. z Uniwersytetu w Białymstoku: prof. Elżbieta Awramiuk, prof. Irena Szczepankowska;
    7. z Uniwersytetu Ślakiego w Katowicach: prof. Ewa Sławkowa;
    8. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: prof. Elżbieta Rudnicka-Fira;
    9. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: dr Joanna Kuć;
    10. z Politechniki Koszalińskiej: dr Lidia Sudakiewicz;
    11. z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce: dr Dorota Czyż;
    12. z Oddz. TKJ w Łomży: prof. dr hab. Henryka Sędziak, dr Dorota Cybulska, dr Elżbieta Chojnowska, mgr Maria Bauchrowicz-Tocka, mgr Ewa Chludzińska.

    Podczas konferencji wygłoszone zostały 22 referaty:

    1. Edward Breza (UG Gdańsk): Imiona o nieustalonym dotąd w polszczyźnie pochodzeniu
    2. Maria Biolik (UWM Olsztyn): Czasowniki w wierszach pisanych przez Mazurów w drugiej połowie XIX wieku
    3. Halina Pelcowa (UMCS Lublin): Matka Boska w wiejskiej przestrzeni językowej Lubelszczyzny
    4. Henryka Sędziak(TKJ Łomża): Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i region w drugiej połowie XIX wieku
    5. Anna Krupska-Perek (UŁ Łódź): Formy i struktury językowe lokalizujące człowieka w przestrzeni (na podstawie łomżyńskich i łódzkich tekstów gwarowych)
    6. Małgorzata Świecicka, Monika Peplińska (UKW Bydgoszcz): Obraz Bydgoszczy w materiałach promujących miasto
    7. Marek Cybulski (UG Gdańsk): Kaszubszczyzna poematu „Jóchim Czwaruch” Franciszka Sędzickiego
    8. Ewa Rogowska-Cybulska (UG Gdańsk): O etymologiach ludowych wpisanych w „ Legendy z Łomży i okolic”
    9. Ewa Rogowska-Cybulska, Piotr Doroszewski (UG Gdańsk): Nazwy roślin a obraz średniowiecznego Śląska w „ Legnickim polu” Zofii Kossak
    10. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok): Normatywna wariantywność wymawieniowa we współczesnej polszczyźnie
    11. Irena Szczepankowska (UwB Białystok): Wartościowanie i stereotypizacja grup ludzkich w dyskursie publicznym
    12. Joanna Kuć (UPH Siedlce) Słownictwo gwarowe w łukowskich aktach notarialnych z początku XIX wieku
    13. Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka): Nazwy placówek edukacyjnych w Ostrołęce
    14. Dorota Cybulska (TKJ Łomża): Imiona uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    15. Renata Suchenek (Bydgoszcz): Przejawy obyczajowości i zwyczajów językowych Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie mieszkańców województwa poznańskiego
    16. Lidia Sudakiewicz (PK Koszalin): Nazwy zawodów i funkcji społecznych w nazwiskach mieszkańców Ziemi Złotowskiej
    17. Ilona Gumowska (UMCS Lublin): Językowy obraz biedy w „Łomżyńskich tekstach gwarowych”
    18. Elżbieta Chojnowska (TKJ Łomża): Kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i moralnych w organizacjach młodzieżowych działających w miastach ziemi łomżyńskiej w okresie międzywojennym
    19. Maria Bauchrowicz-Tocka (TKJ Łomża): Kobieta w prasie łomżyńskiej początku XX wieku na podstawie „Wspólnej Pracy”
    20. Ewa Chludzińska (TKJ Łomża): O niektórych aspektach odbioru reklamy telewizyjnej wśród mieszkańców Łomży
    21. Remigiusz Waszczeniuk (UKW Bydgoszcz): Relacje semantyczne w leksyce kłamania na przykładzie regionalizmów poznańsko-wielkopolskich i kujawsko-bydgoskich
   5. Autorami artykułów są: profesorowie – 12 artykułów, doktorzy – 5 artykułów i dwoje doktorów to współautorzy artykułów, magistrzy – 5 artykułów.


   6. Udział członków Oddziału TKJ w Łomży w konferencjach ogólnopolskich
    1. UKW Bydgoszcz: „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie”
     • Prof. H. Sędziak, Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w I poł. XX wieku
    2. ZKN Ostrołęka „Polszczyzna regionalna”
     • dr Dorota Czyż – organizatorka konferencji z udziałem 27 językoznawców z kilkunastu polskich uczelni
     • prof. Henryka Sędziak, Prace rolnicze mieszkańców wsi łomżyńskich na początku XX wieku utrwalone w słownictwie gwarowym

   7. Dr Dorota Czyż
    Sekretarz Zarządu Oddziału TKJ w Łomży


    Sprawozdanie z konferencji w Łomży w 2012 r.

    Konferencja językoznawcza „Językowa przeszłość Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów” odbyła się zgodnie z planem w terminie 23-28 lipca 2012 r. w Łomży. Uczestniczyli w niej językoznawcy z różnych ośrodków naukowych w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z Uniwersytetu Łódzkiego, z Uniwersytetu w Białymstoku, z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, z Towarzystwa Kultury Języka w Łomży. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

    1. Z historii polszczyzny regionu
    2. Cechy językowe mowy mieszkańców wsi i miasteczek w Łomżyńskiem
    3. Toponimia ziemi łomżyńskiej (historia i współczesność)
    4. Antroponimia (imiona, nazwiska, przezwiska i przydomki) drobnej szlachty łomżyńskiej oraz mieszkańców Łomży dawnej i współczesnej

    Opis osiągniętych celów i uzyskanych efektów

    Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące przeszłości i współczesności polszczyzny regionów. Zgodnie z założonymi celami w czasie konferencji jej uczestnicy poznawali obecne i minione cechy języka regionu łomżyńskiego i innych, realizowano także zagadnienia z zakresu antroponimii, chrematonimii i toponimii. Wygłaszane referaty dotyczyły różnych regionów Polski, m. in. Mazowsza, Podlasia, Pomorza, Wielkopolski. Odnoszono się także do tekstów literackich tworzonych w różnym czasie i na różnych obszarach naszego kraju. Ponadto uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania prac i dorobku środowisk naukowych Mazowsza północno-wschodniego oraz innych regionów, z których pochodzili uczestniczący w konferencji językoznawcy. W trakcie trwania konferencji wygłoszono 24 referaty. Organizatorzy zamierzają wydać je w kolejnym (XVII) tomie Polszczyzny Mazowsza i Podlasia, by rozpowszechnić wiedzę przekazaną w czasie trwania interesującej konferencji. Wygłoszone następujące referaty:

    1. Elżbieta Awramiuk (Białystok)
     Sylwetka absolwenta polonistyki
    2. Ewa Badyda (Gdańsk)
     Leksyka akwatyczna w poezji Zbigniewa Herberta
    3. Edward Breza (Gdańsk)
     Niektóre rzadsze imiona kobiece (X)
    4. Dorota Cybulska (Przytuły)
     Współczesne nazwiska mieszkańców Przytuł w powiecie łomżyńskim
    5. Marek Cybulski (Gdańsk)
     Standaryzacja kaszubszczyzny (zakres, historia, przykłady)
    6. Maria Czaplicka – Jedlikowska (Bydgoszcz)
     Obraz społeczeństwa w międzywojennej Bydgoszczy utrwalony w antroponimii – w świetle powieści Wiesława Rogowskiego „Kamienny bruk”
    7. Dorota Czyż (Ostrołęka)
     Nazwy ulic we wsiach gminy Miastkowo
    8. Małgorzata Dajnowicz (Białystok)
     Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wybranym piśmiennictwie Elizy Orzeszkowej
    9. Andrzej Dyszak (Bydgoszcz)
     Formacje słowotwórcze w gwarze miejskiej bydgoszczan
    10. Marta Gosk (Łomża)
     Aktywność społeczno – kulturalna Polek w Łomży na przełomie XIX i XX wieku w świetle wybranych przykładów
    11. Krystyna Hoffman (Łomża)
     Nazwy łomżyńskich szkół wyższych
    12. Beata Jędrzejczak (Gdańsk)
     O polskich tradycjach kulinarnych i marketingu terytorialnym na podstawie współczesnych komunikatów reklamowych
    13. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (Gdańsk)
     Miejsce i funkcje definicji artystycznej w tekstach poetyckich
    14. Anna Krupska – Perek (Łódź)
     Formy i struktury językowe lokalizujące <> w przestrzeni (na podstawie łomżyńskich i łódzkich tekstów gwarowych)
    15. Joanna Kuć (Siedlce)
     Słownictwo ludowe z zakresu obróbki lnu, cz. III
    16. Aneta Lewińska (Gdańsk)
     Z badań nad elementarzami pomorskimi
    17. Aneta Majkowska (Częstochowa)
     Językowo – kulturowy obraz religijności w rękopiśmiennych zabytkach jasnogórskich
    18. Grzegorz Majkowski (Częstochowa)
     Językowo – kulturowy obraz flory w polszczyźnie
    19. Halina Pelcowa (Lublin)
     Pamięć i historia mówiona
    20. Ewa Rogowska – Cybulska (Gdańsk)
     Etymologie ludowe nazw miejscowych w gm. Przytuły
    21. Henryka Sędziak (Łomża)
     Nazwiska mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i Ziemi w pierwszej połowie XIX w.
    22. Remigiusz Waszczeniuk (Bydgoszcz)
     Regionalizmy poznańsko – wielkopolskie i bydgosko – kujawskie w leksyce kłamania
    23. Piotr Złotkowski (Lublin)
     Kształtowanie się nazwisk młynarzy dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu
    24. Edward Breza (Gdańsk)
     Ludowe, liturgiczne i literackie określenia NMP
    Sprawozdanie z pracy Oddziału Towarzystwa Kultury Języka w Łomży w 2011 roku

    1. Skład Zarządu
     1. prezes – prof. Henryka Sędziak, członek ZG TKJ w Warszawie
     2. zastępca prezesa – mgr Albina Chojak, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży
     3. skarbnik – dr Dorota Cybulska, z – ca dyrektora Zespołu Szkół w Przytułach
     4. sekretarz – dr Dorota Czyż, członek ZG TKJ w Warszawie, z – ca dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, członek zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika
     5. członkowie
      • dr Krystyna Cukrowska, członek honorowy TKJ
      • prof. Małgorzata Dajnowicz, historyk z UwB, prowadzi stronę internetową Oddziału TKJ w Łomży
      • mgr Irena Janczewska, kronikarz

    2. Liczba członków
     1. ogółem – 42 w tym członków honorowych – 2. Do Oddziału TKJ w Łomży należą też członkowie Koła Studenckiego TKJ z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Koło zrzesza 14 członków i pracuje pod kierunkiem dr Doroty Czyż.
     2. płacących składki – 40
     3. niepłacących składki powyżej 1 roku – 0

    3. Formy realizacji zadań statutowych TKJ

     Jednym z podstawowych zadań statutowych TKJ jest popularyzacja wiedzy o języku. Łomżyński Oddział TKJ realizuje to zadanie poprzez: prowadzenie otwartych seminariów językowych, organizowanie konferencji ogólnopolskich, udział w konferencjach w innych ośrodkach naukowych, a przede wszystkim publikacje materiałów pokonferencyjnych i prac członków Oddziału TKJ w Łomży.

     1. Seminarium językowe
      W roku 2011 odbyło się 9 spotkań seminarium. Wykładowcami byli językoznawcy z najbliższych Łomży uczelni, tj.: Uniwersytetów w Białymstoku, Olsztynie, Warszawie. Wykłady prowadzili również członkowie naszego Oddziału TKJ: prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż, dr Dorota Cybulska, dr Małgorzata Frąckiewicz (dwie ostatnie nie miały wykładów w roku 2011). W seminarium uczestniczy stała grupa osób zainteresowanych sprawami języka, grupa liczy kilkanaście osób. W zajęciach seminarium biorą też udział czynni zawodowo nauczyciele-poloniści oraz emeryci, a czasem studenci z ZKN w Ostrołęce.
     2. Wykłady w roku 2011:
      • 8 stycznia: prof. Małgorzata Dajnowicz – historyk z UwB, Elity polityczne Drugiej Rzeczpospolitej
      • 12 lutego: dr Dorota Czyż: Słownictwo skupione wokół tematu miłość powieści Edwarda Kapiszewskiego „Pokochać w sierpniu”
      • 5 marca: prof. Henryka Sędziak: Nazwiska rektorów i wykładowców Kolegium Łomżyńskiego kierowanego przez jezuitów w latach 1614 – 1773
      • 9 kwietnia: prof. Irena Szczepankowska – językoznawca z UwB, Polska polityka językowa – zasady, tradycje i podstawy prawne
      • 7 maja: prof. Henryka Sędziak: Cechy językowe modlitewnika „Różaniec żywy”
      • 11 czerwca: prof. Maria Biolik – językoznawca z UWM w Olsztynie, Metody badań onomastycznych
      • 8 października: prof. Henryka Sędziak: Nazwiska rektorów i wykładowców Szkoły Podwydziałowej i Szkoły Wojewódzkiej w Łomży w latach 1811 – 1833
      • 5 listopada: prof. Józef Porayski-Pomsta: Z badań słownictwa dzieci
      • 17 grudnia: dr Dorota Czyż: Sprawozdanie z pracy Oddziału TKJ w Łomży, prof. Henryka Sędziak: Plan pracy Oddziału TKJ w Łomży. Terminarz seminarium na rok 2012.

    4. Konferencja językoznawcza w 2011 r.

     W roku 2011 Zarząd Odziału TKJ w Łomży miał poważne trudności z organizacją konferencji językoznawczej. Zerwaliśmy współpracę z ŁTN im. Wagów i nie otrzymaliśmy pieniędzy z Ministerstwa. Dzięki pomocy finansowej ZG TKJ, Starostwa Łomżyńskiego i wprowadzeniu odpłatności uczestników byliśmy w stanie zorganizować konferencję w dniach 15 – 17 września. W konferencji uczestniczyli językoznawcyz różnych ośrodków naukowych w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego (4 osoby), z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2 osoby), z Uniwersytetu Warszawskiego (1 osoba), z Uniwersytetu Łódzkiego (1 osoba), z Uniwersytetu w Zielonej Górze (1 osoba), z Uniwersytetu w Białymstoku (3 osoby), z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach (1 osoba), z Akademii Pedagogicznej w Słupsku (1 osoba), z Akademii Jana Długosza w Częstochowie (2 osoby), z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (1 osoba), z Oddziału TKJ w Łomży (4 osoby).

     Wykłady wygłosili:

     1. Prof. Edward Breza (Gdańsk), Rzadsze imiona kobiece (IX)
     2. Prof. Małgorzata Dajnowicz (Białystok), Propaganda polityczna na łamach wybranej prasy prowincjonalnej. Przyczynek do badań nad komunikacją polityczną w pierwszej połowie XX wieku
     3. Prof. Jerzy Duma (Warszawa, Olsztyn), Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski
     4. Prof. Urszula Kęsikowa (Słupsk), Hipokorystyka imienne w rodzinnym języku
     5. Prof. Anna Krupska-Perek (Łódź), Struktura komunikacyjna wywiadu dialektologicznego
     6. Prof. Grzegorz Majkowski (Częstochowa), Miejsce lingwistyki tekstu w edukacji językowej dziecka w społeczeństwie ponowoczesnym
     7. Prof. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa), Galicyzmy we współczesnej polszczyźnie
     8. Prof. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Reinterpretacje etymologiczne nazwy Łomża jako przejaw świadomości językowej i regionalnej
     9. Prof. Henryka Sędziak (Łomża), Nazwiska rektorów i wykładowców Kolegium Łomżyńskiego kierowanego przez jezuitów w latach 1614-1773
     10. Prof. Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz), Gwara Bydgoszczy w świadomości młodzieży bydgoskiej
     11. Prof. Krystyna Szcześniak (Gdańsk), Odbicie wielokulturowości i wielojęzyczności Mazur w „Wielkim skarbcu mazurskich bajek, legend i podań” G.Schiwego
     12. Prof. Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra), Językowo-kulturowo-prozdrowotne walory kresowego chleba
     13. Dr Dorota Cybulska (Łomża), Analiza strukturalno-semantyczna nazwisk uczniów Zespołu Szkół w Przytułach
     14. Dr Dorota Czyż (Ostrołęka), Nazwiska mieszkańców Kadzidła utworzone od apelatywów
     15. dr Joanna Kuć (Siedlce), Słownictwo związane z obróbką lnu na pograniczu podlasko-mazowieckim. Część 2.
     16. Dr Aneta Majkowska (Częstochowa), Co o polszczyźnie z początku XVIII wieku mówią zabytki jasnogórskie?
     17. Dr Agata Soczyńska (Ostrołęka), Obraz lasu i jego znaczenie w antropologiczno-kulturowym pejzażu Kurpi
     18. Dr Lucyna Warda-Radys (Gdańsk), Świat zwierząt w powieści J.I. Kraszewskiego „Obrazy z życia i podróży”
     19. Mgr Elwira Cimoch (Łomża), Wybrane cechy słowotwórcze polszczyzny mówionej mieszkańców wsi (na przykładzie „Łomżyńskich tekstów gwarowych”)
     20. Mgr Elżbieta Chojnowska (Łomża), Analiza programów nauczania w szkołach powszechnych, średnich ogólnokształcących i zawodowych w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście przekazu dziedzictwa kulturowego
     21. Mgr Ewelina Gołaszewska (Warszawa), Nazwiska Żydów łomżyńskich w latach 1826-1845
     22. Mgr Krystyna Hoffman (Łomża), Nowe nazwy ulic w Łomży
     23. Mgr Ewa Kamińska (Łomża), Nazwy osobowe w prozie Antoniego Pawłowicza Czechowa. Otczestwa
     24. Mgr Eliza Tarary (Bydgoszcz), Frazeologizmy somatyczne z komponentem głowa

    5. Udział członków Oddziału TKJ w Łomży w konferencjach w innych ośrodkach naukowych w kraju
     1. Pelplin: „Język – Szkoła – Religia” (10 – 11.06)
      • Prof. H. Sędziak, Cechy językowe XIX-wiecznego modlitewnika „Różaniec żywy”
     2. Drozdowo: „Spotkanie w kręgu kultury ziemiańskiej” (09.07)
      • Prof. M. Dajnowicz, Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku
      • Prof. H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem
     3. Bydgoszcz: „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” (29.09 i 10.01)
      • Prof. H. Sędziak, Nazwiska rektorów i wykładowców Szkoły Podwydziałowej i Szkoły Wojewódzkiej w Łomży w latach 1811 - 1833
     4. Ostrołęka: „Polszczyzna regionalna”
      • Prof. H. Sędziak, Nazwiska dyrektorów i wykładowców Gimnazjum Wojewódzkiego i Gimnazjum Gubernialnego w Łomży w latach 1833 - 1849
      • Dr A. Soczyńska, Obraz lasu i jego znaczenie w antropologiczno – kulturowym pejzażu Kurpi (cz. II)

    6. Publikacje

     W jesieni 2010 roku jeszcze w ŁTN im. Wagów zgłosiliśmy do MNiSW na rok 2011 dwie publikacje:

     1. Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XV, pod red. H. Sędziak i D. Czyż. Rocznik zawierał materiały z konferencji: 26 referatów, około 340 stron
     2. Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem – praca Doroty Cybulskiej.

     3. Nie otrzymaliśmy żadnych dotacji. Dzięki pomocy finansowej sponsorów opublikowaliśmy t. XV Polszczyzny Mazowsza i Podlasia w grudniu 2011 roku.

    7. Komentarze i uwagi
    8. Sekretarz Oddziału                                                                   Prezes Oddziału
           Dorota Czyż                                                                           Henryka Sędziak